Oproep voor respect

Oproep tot respect voor elkaar

Art. 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,  levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,

Wij,

Vertegenwoordigers van moskeeën, kerken,  evangeliegemeenten, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties, politieke partijen en het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende

 • Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van mensen in onze Edese samenleving;
 • Dat het grondrecht van vrije meningsuiting bron is van onze parlementaire democratie mits het niet aanzet tot haat en discriminatie;
 • Het grondrecht van godsdienstvrijheid en daarmee de vrijheid van elk persoon om zijn of haar godsdienstige of andere levensovertuiging vrijelijk te belijden en te praktiseren;
   

Constateren

Dat haatdragende uitlatingen en discriminatie in welke vorm dan ook in strijd zijn met onze rechtsorde en een negatieve bijdrage leveren aan de integratie en onze samenleving;  is niet toegestaan.

Nemen afstand van

 • Elk onnodig en bij herhaling kwetsen van een bevolkingsgroep of individu, waardoor hun waardigheid in diskrediet wordt gebracht;
 • Elke opzettelijke vorm van beperking, bespotting, minachting of geringschatting van of over welke godsdienst of levensovertuiging dan ook;
   

Wensen

 • Dat deze oproep zichtbaar maakt dat inwoners van Ede elkaar kunnen en willen aanspreken op ieders verantwoordelijkheid;
 • Dat inwoners van Ede het voor elkaar opnemen bij verdeeldheid of bedreiging;
   

Zoeken

 • Samenwerking in plaats van verdeeldheid;
 • Ontmoeting in plaats van afzondering;
 • Vertrouwen in plaats van vooroordelen;
 • Bondgenootschap in plaats van strijd;
   

Roepen op

 • Elkaar te respecteren, te waarderen en te luisteren naar de ander die even waardevol is als jij;
 • Binnen zijn hof haar kring ruchtbaarheid te geven aan deze oproep en elkaar aan te spreken als in strijd met deze oproep wordt gehandeld of gesproken.

 

Uitgegeven te Ede,
Maart 2008